WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WZN – 20 WRZEŚNIA 2021 godz. 18.00 – budynek AWF

wrzesień 14, 2021
Roman Błaszkiewicz

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkopolski Związek Narciarski

Zarząd Stowarzyszenia Wielkopolski Związek Narciarski zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo wyborczego Członków, które odbędzie się 20 września 2021 roku w terminie I o godzinie 18.00, w terminie II o godz. 18.15 na terenie  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w sali 023 (poziom  -1) nowy budynek dydaktyczny, przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 (wjazd i parking od ul. Droga Dębińska – przy boisku AWF).  

 Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WZN:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia za lata 2017-2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2017-2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za lata 2017-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego za lata 2017-2020.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za lata 2017-2020.
 12. Przedstawienie wniosku Zarządu Stowarzyszenia oraz głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członka Honorowego WZN.
 16. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.
 17. Dyskusja.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Informujemy, że Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami. Prosimy o posiadanie certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 lub certyfikatu ozdrowieńca lub aktualny test PCR (nie starszy niż 48 h) oraz przypominamy o bezwzględnym nakazie zasłaniania ust i nosa podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych.

Załączniki:

 1. Projekt uchwały ws. zmian w statucie WZN
 2. Projekt uchwały ws. sposobu głosowania
 3. Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za lata 2017-2020
 4. Projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi za lata 2017-2020
 5. Projekt uchwały ws. wysokości składek członkowskich i wpisowego do WZN
 6. Projekt uchwały ws. wyboru nowego Zarządu WZN i komisji Rewizyjnej
 7. Projekt uchwały ws. nadania godności Honorowego członka WZN.
 8. Wzór upoważnienia.