Regulamin klubu

Home » Regulamin klubu

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  16  GIGANT POZNAŃ

REGULAMIN

Wprowadzenie

 1. Zarząd klubu tworzą:
 2. Władze klubu wybierane są spośród członków założycieli oraz członków czynnych i biernych klubu.
 3. UKS 16 GIGANT Poznań działa na podstawie statutu
 4. Siedzibą klubu jest miasto Poznań
 5. UKS 16 GIGANT POZNAŃ jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej poświęconym  szkoleniu  dzieci i młodzieży.
 6. Klub może używać skrótu „UKS 16 GIGANT POZNAŃ”
 7. Nazwa  klubu brzmi „ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 16  GIGANT POZNAŃ
  • Prezes klubu
  • Sekretarz klubu
  • Trzech członków zarządu
 8. Zarząd klubu wybierany jest zgodnie ze statutem klubu dostępnym w siedzibie klubu i na stronie www.uksgigant.pl
 9. UKS 16 GIGANT Poznań od 2014 roku jest członkiem Wielkopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego

 

Założenia

 UKS 16 GIGANT POZNAŃ:

 • zapewnia atrakcyjny i konkurencyjny program edukacyjny w narciarstwie zjazdowym dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzi wysokiej jakości trening sportowy oraz wprowadza w miarę możliwości najnowocześniejsze metody szkoleniowe, ducha sportowego, poczucie własnej wartości i entuzjazm,
 • umożliwia członkom klubu zdobycie wysokiego poziomu w sporcie i edukacji, zgodnego z ich osobistymi celami, umiejętności, czasem i środkami finansowymi,
 • buduje dobre i oparte na zaufaniu stosunki z rodzicami, sportowcami i szkołami oraz  Polskim Związkiem Narciarskim,

 

Program, filozofia i cele

 UKS 16 GIGANT Poznań oferuje uczestnikom zajęć możliwość osiągnięcia  w miarę możliwości najwyższego poziomu sportowego, podczas ciekawych, urozmaiconych i profesjonalnych  zajęć treningowych. Naszą główną troską jest wszechstronny rozwój sportowców. Wygrywanie zawodów jest bardzo ważne, ale drugorzędne w stosunku do wpajania dobrego kultu pracy, poczucia własnej wartości i entuzjazmu.  Ustawiczne zainteresowanie uprawianiem narciarstwa alpejskiego i naszym programem treningowym ma być wynikiem motywacji wewnętrznej oraz motywacji grupowej opartej na wzajemnym poszanowaniu.

Główna funkcją UKS 16 GIGANT Poznań  jest uprawianie narciarstwa zjazdowego oraz promowanie  dobrego obywatelstwa, z naciskiem na szkolenie w zakresie sportu i sprawności fizycznej.  Program obejmuje treningi zarówno na stoku  narciarskim jak i poza nim,  promuje ćwiczenia, które poprawiają zdolności uczestników  do uprawiania  narciarstwa, poprzez udział w zawodach sportowych i obozach kondycyjnych.

Głównym celem szkolenia jest reprezentowanie klubu  w Ogólnopolskich Zawodach UKS-ów,  siebie i klubu w Mistrzostwach okręgu WZN, Amatorskich Mistrzostwach Polski  FAMILY CUP i innych zawodach w narciarstwie zjazdowym, w Poznaniu, na terenie Polski i poza jej granicami.

 

Przynależność 

 1. UKS 16 GIGANT  Poznań otwarty jest dla wszystkich narciarzy w wieku  do kategorii  -junior starszy, 
 2. Każdy członek klubu obowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach treningowych , chyba że trenerzy postanowią inaczej lub istnieją inne ważne okoliczności uniemożliwiające udział w treningach. O każdej takiej sytuacji winien być powiadomiony trener opiekun.

 

Rodzice, Opiekunowie 

 1. UKS 16 GIGANT może prowadzić działalność szkoleniową przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Rodziców dzieci (członków klubu) i dawnych członków klubu.
 2. Rodzice mają prawo do wyboru ze swojego grona Rady Rodziców, która uprawniona jest do bezpośrednich kontaktów z Trenerem koordynatorem.
 3. Rodzice nie powinni w jakikolwiek sposób komentować lub podważać decyzji trenerów, – co do procesu szkolenia, (zastosowanych metod treningowych, doboru ćwiczeń itp.) Za trening tylko i wyłącznie odpowiada prowadzący zajęcia .

 

Kodeks postępowania i odpowiedzialność uczestników

 Każdy uczestnik UKS 16 GIGANT Poznań zgadza się na to, aby: 

 • Reprezentować siebie, sport narciarstwa zjazdowego  i UKS 16 GIGANT  Poznań z najwyższym poziomem integralności. Odzwierciedlać się to będzie m. in. poprzez profesjonalne nastawienie do treningów i stałą wolą do pracy oraz osiągania zadawalających  dla siebie wyników sportowych.
 • Prezentować dobre wychowanie, pełne szacunku dla siebie i innych przez cały czas.  Obejmuje to, (ale nie tylko) : wszystkie formy działalności UKS 16 GIGANT Poznań – treningi na stoku i poza nim, w domu i poza domem, zawody i obozy oraz  jakiekolwiek inne formy działalności sportowej i społecznej.
 • Utrzymywać wysoki poziom odpowiedzialności osobistej.
 • Osiągać zadowalające dla siebie, Rodziców i trenerów wyniki w szkole, które umożliwią stały udział z zajęciach treningowych, obozach sportowych i zawodach.
 • Być uprzejmym i respektować decyzje trenerów i instruktorów.
 • Respektować niniejszy Regulamin.
 • Szanować i dbać o jak najszersze prezentowanie logo i nazwy klubu
 • Szczególnie występować na wszelkich zawodach w strojach klubowych.
 • Rozumieć, że udział w zajęciach  UKS 16 GIGANT Poznań jest przywilejem i można go cofnąć.  Każdy sportowiec będzie znał i będzie respektował wszystkie zasady i rozumie, że naruszenie zasad  może spowodować sankcję dyscyplinarną nałożoną przez UKS 16 GIGANT Poznań.
 • Rozumieć, że niesportowe zachowanie nie będzie tolerowane.
 • Ubezpieczyć się od odpowiedzialności OC i NW  – dotyczy zajęć prowadzonych przez UKS 16 Gigant

 

Zasady ogólne 

 1. Każdy narciarz jest zobowiązany do zachowania sportowych manier, jest odpowiedzialny za  własne postępowanie podczas treningu, podróży, i podczas jakichkolwiek działalności zespołowych. 
 2. Narciarze, zawodnicy naszego klubu:
 • Nie będą używać alkoholu, nielegalnych leków i narkotyków, wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście  zabronionych substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami jest zakazany,
 • Będą powstrzymywać się od używania jakichkolwiek produktów tytoniowych,
 • Nie będą używać obraźliwego  albo obelżywego języka,
 • Będą zachowywać się uczciwie, nie kradnąc albo fałszywie przedstawiając cokolwiek,
 • Będą okazywać własną kontrolę i mieć wzgląd na innych.  Nikomu nie będzie wolno ranić albo tyranizować innych.
 • Będą szanować, służyć stałą pomocą i opieką najmłodszym członkom klubu.
 • Szanować rzeczy innych.  Majstrowanie przy wyposażeniu i rzeczach osobistych innych sportowców nie będzie tolerowane.
 • Będą działać w duchu fair – play.
 1. Klub jest uprawniony do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi stosującemu doping.

 

Kadra szkoleniowa

 

 1. Kadrę szkoleniową sekcji narciarstwa zjazdowego UKS 16 GIGANT Poznań tworzą:
  • Trener Koordynator Andrzej Bakulin – trener I klasy LA (odpowiedzialny za: szkolenia, zawody, obozy sportowe)
  • Trenerzy i instruktorzy Michał Bakulin – trener II klasy nar. Zjazd (odpowiedzialny za: serwis, sprzęt sportowy)

Wojciech Bakulin – trener II klasy nar. Zjazd (odpowiedzialny za: sprawy szkoleniowe)

Roman Błaszkiewicz – trener II kl nar. Zjazdowe, instruktor sportu – nar. Zjazd (odpowiedzialny za: sponsoring, stroje klubowe)

Jarosław Pers – instruktor narciarstwa zjazdowego (odpowiedzialny za: sprawy medyczne).

 1. Konsultant            Paweł Motak – trener I klasy nar. zjazd.

 

Treningi

 • Do udziału w treningach UKS 16 GIGANT Poznań upoważnieni są członkowie klubu, którzy dostarczą, co najmniej raz na  rok, zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania narciarstwa zjazdowego w klubie UKS 16 GIGANT wydane przez co najmniej lekarza rodzinnego (najlepiej przez lekarza sportowego)..
 • Treningi odbywają się na stoku Malta – ski lub w innych miejscach wskazanych przez trenerów.
 • Treningi na Malta – ski odbywają się od połowy września do końca  kwietnia w terminach podanych każdorazowo przez Trenera koordynatora.
 • Treningi odbywają się w stałych grupach , za każdą grupę odpowiedzialny jest inny trener i tylko z nim lub z trenerem koordynatorem mogą i powinni kontaktować się członkowie klubu w sprawach związanych ze szkoleniem narciarskim. Rodzice lub opiekunowie nie powinni w jakikolwiek sposób ingerować w sposób i formę przeprowadzania treningu przez trenerów. Wszelkie uwagi powinni niezwłocznie zgłaszać trenerowi koordynatorowi.
 • W okresie czerwca, oraz od początku września odbywają się treningi ogólnorozwojowe lub obozy sportowe, w których powinien uczestniczyć każdy członek klubu.
 • Przed treningami z zawodami, każdy członek klubu zadba o właściwe przygotowanie sprzętu.  Za przygotowanie sprzętu osobistego (narty, buty, wiązania, stroje i inne) odpowiedzialni są członkowie klubu lub ich prawni opiekunowie.
 • Członkowie klubu, którzy nie uregulowali jakichkolwiek opłat określonych w załączniku nr 1,  nie mają prawa uczestnictwa w treningach i wyjazdach klubowych.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na 25% zajęć w danym miesiącu może spowodować zawieszenie w prawach członka klubu na okres od 1 miesiąca do jednego roku lub skreślenie z listy członków klubu.
 • Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu klubu) w innym klubie, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego klubu na okres od 1 -12 miesięcy. W takich przypadkach sprawa kierowana będzie do Wielkopolskiego Związku Narciarstwa celem dalszych wyjaśnień.

 

Zawody, wyjazdy, obozy 

 1. Głównym celem szkoleniowym, w każdym sezonie treningowym jest udział każdego członka klubu we wszystkich zawodach organizowanych przez Polski Związek Narciarski, Okręgowy Wielkopolski Związek Narciarski oraz  innych wskazanych przez Trenera koordynatora.
 2. Każdy członek klubu powinien uczestniczyć w co najmniej trzech obozach treningowych  (nie dotyczy dzieci do 4-tej klasy szkoły podstawowej włącznie)  organizowanych przez UKS GIGANT Poznań, z tym że najważniejszym obozem jest obóz organizowany w czasie ferii zimowych.
 3. Terminy i miejsca obozów będą podawane corocznie w planach organizacyjnych na dany sezon.
 4. Zawody organizowane przez UKS GIGANT – Poznań odbywają się w kategoriach wiekowych każdego roku podawanych przez PZN,  z podziałem na dziewczęta i chłopców: Jeżeli w kategorii zgłosi się poniżej trzech zawodników – sąsiadujące kategorie mogą  być łączone.
 5. W każdym sezonie Trener koordynator prowadzi ranking na najlepszą narciarkę i najlepszego narciarza klubu. Do rankingu zaliczane są określone w załączniku nr 3 –  zawody. Regulamin rankingu dostępny jest na stronie www.uksgigant.pl

 Odpowiedzialność narciarza – Dekalog narciarza FIS

 Są elementy ryzyka w narciarstwie, które przy zdrowym rozsądku i osobistej świadomości można pomagać redukować.

 

 1. WZGLĄD NA INNE OSOBY
  Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
 2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY
  Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
 3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY
  Narciarz zjeżdżając z góry, dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać  narciarzowi przed nim jadącemu.
 4. WYPRZEDANIE
  Wyprzedać można zarówno po stronie  po stronie doskokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody wykonywania manewrów.
 5. PRZEJAZD PRZEZ SKRZYŻOWNIE TRAS NARCIARSKICH
  Narciarz zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić patrząc w górę, czy nie spowoduje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu ma trasie lub stoku.
 6. ZATRZYMYWANIE SIĘ
  Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.
 7. PODEJSCIE
  Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie  z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.
 8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH
  Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
 9. WYPADKI
  W razie wypadku każdy, kto znajduje się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomącą.
 10. STWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI
  Każdy obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany, czy też świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
 11. SLALOMY
  Każdy uczestnik treningu winien zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć sportowych tj. m.in.
 • Nie rozpoczynać zjazdu slalomem bez jednoznacznej zgody trenerów,
 • Nie poruszać się po trasie slalomu jeśli trener lub jakakolwiek inna osoba znajduje się w bezpośredniej bliskości trasy lub na trasie przejazdu,
 • Nie podchodzić po trasie slalomu, nie przecinać trasy slalomu (swojego lub jakiegokolwiek innego)

 

 

Załącznik nr 1

 

Przynależność do sekcji narciarstwa zjazdowego

UKS 16 GIGANT  Poznań

 Członkiem klubu mogą zostać osoby, które spełnią następujące wymagania: 

 • Zaliczą na ocenę pozytywną test z jazdy na nartach przygotowany przez Trenerów.
 • Wyrażą wolę uczestnictwa w zajęciach treningowych, wolę podnoszenia swoich umiejętności sportowej jazdy na nartach oraz wolę udziału w wyjazdach klubu.
 • Dobrze spełniają obowiązek szkolny.
 • Dokładnie przeczytają i zaakceptują własnoręcznym podpisem  oświadczenie (załącznik nr 2),  (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest także podpis prawnego opiekuna).
 • Podpiszą deklarację przystąpienia do klubu i założenia działalności klubu
 • Uregulują następujące opłaty:
  • Wpisowe dla nowych członków klubu, w wysokości ceny tyczki slalomowej (w sezonie 2016/17 – 150 PLN)
  • Roczną składkę członkowską w wysokości 60 PLN (sześćdziesiąt złotych). Roczna składka członkowska płatna jest co roku, każdorazowo w terminie do 30 października.
  • Za treningi odbywające się na Malta-ski, zgodnie z warunkami stawianymi przez Malta – ski Sp. z o.o. , w określonym przez trenera koordynatora terminie.
  • Zaakceptowane przez wszystkich członków sekcji lub ich opiekunów tzw. „opodatkowanie” na rzecz sekcji w wysokości 120 PLN (wydatki związane z organizacja zawodów – medale, puchary, dyplomy) . Płatne w terminie do dnia 15 listopada za cały sezon z góry.
  • Uzgodnione z Trenerem koordynatorem opłaty za treningi poza stokiem Malta – ski, (dotyczy wyjazdów w góry)